Usteckie Centrum Usług Społecznych II

papier firmowy EFS kolor

 

Od 1 grudnia 2020 r. Centrum Integracji Społecznej wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce, Uniwersytetem Trzeciego Wieku "Żyj Kolorowo" oraz Spółdzielnią Socjalną "Drabiną"  realizuje projekt pn. „Usteckie Centrum Usług Społecznych II”, który będzie trwał do 30 czerwca 2023 r. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowany do osób o różnym stopniu niesamodzielności w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny ( w tym wielodzietnych) i pieczy zastępczej.

Informacja " Usteckie Centrum Usług Społecznych II

Rekrutacja do projektu "Usteckie Centrum Usług Społecznych II"

MOPS jest realizatorem poszczególnych zadań:

- Rekrutacja uczestników projektu, opracowanie i aktualizowanie na bieżąco oraz monitorowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, współpraca ze specjalistami. Realizację opracowania ścieżek zlecono: fizjoterapeucie, psychologowi oraz doradcy zawodowemu (umowa zlecenie)

- Świadczenie usług opiekuńczych w domu osoby chorej, niesamodzielnej z niepełnosprawnościami. 

- Świadczenie pracy socjalnej.

- Rozszerzenie usługi Teleopieki.

- Wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w prowadzeniu gospodarstwa domowego jak i wypełnianiu podstawowych ról społecznych poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.