Zasady udzielania pomocy

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Skorzystaj z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej przysługują:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP;
 3. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 Powody przyznawania pomocy społecznej:

   • ubóstwo,
   • sieroctwo,
   • bezdomność,
   • bezrobocie,
   • niepełnosprawność,
   • długotrwała lub ciężka choroba,
   • przemoc w rodzinie,
   • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
   • bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
   • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
   • trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
   • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
   • alkoholizm lub narkomania,
   • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,
   • klęski żywiołowe lub ekologiczne.

Świadczenia z pomocy społecznej  mają formę świadczeń pieniężnych i niepeiniężnych:

Świadczenia pieniężne:

     • zasiłek stały,
     • zasiłek okresowy,
     • zasiłek celowy
     • specjalny zasiłek celowy,

Świadczenia niepieniężne:

     • praca socjalna,
     • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
     • składki na ubezpieczenie społeczne,
     • sprawienie pogrzebu,
     • poradnictwo specjalistyczne,
     • interwencja kryzysowa,
     • schronienie,
     • posiłek,
     • niezbędne ubranie,
     • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
     • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
     • mieszkanie chronione,
     • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
     • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, mieszkaniowych tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

     1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł,
     2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł,
     3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w pkt 2 powodów przyznania pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Dochód to suma miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożwniosek o wydanie zaświadczeniaony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

     1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
      składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w
     2. Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
     3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Na wniosek Klienta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wydaje wniosek o wydanie zaświadczenia o wyskości ponieranych/ nie pobieranych  świadczeń.