Procedura przyznania pomocy

  • aby uzyskać pomoc należy złożyć wniosek_o_pomoc.pdf o udzielenie pomocy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce,
  • pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje sytuację życiową i finansową. Koniecznie należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego,
  • pracownik socjalny sprawdza również możliwości uzyskania pomocy od krewnych w linii protej (dzieci, rodzice) - dot. alimentacji od krewnych w linii prostej (dzieci - rodzice, rodzice - dzieci)
  • na podstawie zebranych informacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny, formułuje wnioski z niej wynikające i stanowiące podstawę planowania pomocy
  • Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie powyższych dokumentów wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.