Uwaga

dodatek oslonowy30 kwietna 2024 r. mija termin na złożenie wniosku o wypłatę
dodatku osłonowego.
Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.