Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych

sciskajace się dłonieBurmistrz Miasta Ustka w związku z art. 9a ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy domowej do składania kandydatur do pracy w Miejskim Zespole Interdyscyplinarnym w Ustce.

 

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie aktywności reprezentantów różnych podmiotów działających na terenie gminy, w tym także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 9a ust. 13 Ustawy o przeciwdziałania przemocy domowej: „Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych”.

Oferty prosimy zgłaszać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce (pokój nr 6) lub pocztą na adres Miejski Zespół interdyscyplinarny, ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do 31.08.2023 r. Dokumenty złożone lub nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywanie.

Wymagane dokumenty:
1.Pisemny wniosek skierowany do MZI,
2.Wypis ze statutu organizacji pozarządowej dokumentujący działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej