Dodatek Osłonowy 2024 r.

   Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o świadczenie- dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie, które przysługuje na gospodarstwo domowe.O dodatek osłonowy można starać się jeśli miesięczne łączne dochody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych,  składki na ubezpieczenie  społeczne    niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,  składki na ubezpieczenie zdrowotne .W przeliczeniu na osobę nie przekraczają:
    1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
    2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022. Dodatek osłonowy to reaktywacja znanego wszystkim dodatku osłonowego z 2022 r. Świadczenie ma rekompensować koszty wysokiej inflacji.
Obecnie oczekujemy na opublikowanie wzoru wniosku.

Wnioski można składać:
   -za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek i pismo przewodnie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
   -za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres siedziby MOPS w Ustce;
   -osobiście w wersji papierowej w siedzibie MOPS Ustka ul. Wyszyńskiego 3 w godzinach od 8.00 do 12.00 od poniedziałku do czwartku - pokój nr 2.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
    343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
    486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:
    286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
    429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
    607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
    822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

UWAGA:
   Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
   Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, złożyć podpisy na wniosku i załącznikach, a także podać numer telefonu kontaktowego oraz numer rachunku bankowego.

Załącznik_do_rozporządzenia_Ministra_Klimatu_i_Środowiska_z_dnia_16_stycznia_2024_r.docx