Pomoc społeczna

Harmonogram wypłat 2022

 


 

 

   

HARMONOGRAM WYPŁAT

ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, CELOWYCH I ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

W ROKU 2022

 

 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

19

11

11

12

11

10

13

12

13

12

11

9

21

18

18

19

18

17

20

19

20

19

18

14

26

22

22

22

20

22

22

22

22

21

22

16

 

25

25

26

25

24

27

26

27

26

25

 

 

  • Wypłaty zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych

 

 

 

   


 


 

HARMONOGRAM
WYPŁAT
ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, CELOWYCH
I ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
W ROKU 2021

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

19

10

9

13

11

10

13

10

7

12

9

7

22

16

19

20

18

17

20

17

14

19

16

14

26

22

22

22

21

22

22

20

22

22

22

16

 

25

26

27

25

25

27

26

27

27

25

 

 Wypłaty zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM

WYPŁAT

ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, CELOWYCH I ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

W ROKU 2020

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

17

12

11

9

12

10

13

12

11

12

10

8

21

19

18

17

19

19

20

19

18

19

17

14

21

21

20

20

19

19

20

21

21

19

20

18

28

26

25

27

26

25

26

26

25

27

24

21

 

  • Wypłaty zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych

 


Pomoc instytucjonalna

Kierowanie do domu pomocy społecznej

1. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Świadczenia niepieniężne

Praca socjalna - to specyficzna działalność profesjonalna mająca na celu ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych, oraz zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. Tak więc jest to działanie, które koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i opiera się na:

Procedura przyznania pomocy

  • aby uzyskać pomoc należy złożyć wniosek_o_pomoc.pdf o udzielenie pomocy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce,
  • pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje sytuację życiową i finansową. Koniecznie należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego,

Schronienie dla osób bezdomnych

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zasady udzielania pomocy

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Skorzystaj z pomocy społecznej

Zasiłek specjalny celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne, które może być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:
  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kryteria udzielanej pomocy

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 11 lipca 2018 r., od 1 października 2018 r. ustala się następujące kryteria dochodowe oraz wzrost wysokości kwot:

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dodatek-mieszkaniowy


1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

a) tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2 100 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 500 zł obowiązującej w dniu złożenia wniosku.Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Od 1 marca 2020 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1 200 zł.

c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
- 30 % albo
- 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. 

Normy powierzchni użytkowej:

Liczba osób

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia dopuszczalna

1 osoba

35 m²

45,5 m²

2 osoby

40 m²

52 m²

3 osoby

45 m²

58,5 m²

4 osoby

55 m²

71,5 m²

5 osób

65 m²

84,5 m²

6 osób

70 m²

91 m²

 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw.
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
-  ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
-  jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
-  zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wymagane załączniki:
1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł/miesiąc.

 Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany w następującej formie:

- przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy,

- gotówką w kasie MOPS

Zmiany w przyznawaniu dodatku mieszkaniowego

dom oraz złotówkaOd dnia 01.07.2021 r. - zgodnie z Uchwałą nr XL/363/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 27 maja 2021 r. - obowiązuje nowy druk Wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór Deklaracji o wysokości dochodu.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 59 815 43 90
E-mail: mops@um.ustka.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony